اپلیکیشن + وب سرویس بهداشت استان آذربایجان غربیDescription:

اپلیکیشن اندروید و وب سرویس طرح پایش الکترونیک استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه بیش از یک سال پیش استارت خورد و با تمام کم و کاستی ها و ویرایش های متوالی بالاخره راه اندازی شد.