همکاران


محمد تقی غلامی

محمد تقی غلامی

  • Web Development
سلیمان قوی پنجه

سلیمان قوی پنجه

  • Art Manager & Graphic Artist
سینا رحیم پور

سینا رحیم پور

  • Android Programmer
آکام زارعی

آکام زارعی

  • Seo Manager