نقشه راه برای شروع یک توسعه وب در 2017


مطالب تخصصی 

نقشه راه برای شروع یک توسعه وب در 2017

نقشه راه برای شروع یک توسعه وب در 2017 (این چارت )  توسط کاربر گیت هاب Kamranahmedse ایجاد شده است. آن ها سه نقشه راه برای شروع یک توسعه وب متصور شده اند.

حتی اگر من با برخی از پیشنهادات خود مخالف بودم (توصیه من به شما ساخت پروژه ها تقریبا بی درنگ است و شما با freeCodeCamp’s curriculum برنامه خواهید داشت.)، من هنوز فکر می کنم این ارزش خواندن دارد. آن به شما دید چشم پرندگان از ابزاهای مدرنی که در توسعه وب مورد استفاده است را می دهد.

اینجا چارت برای توسعه Front-end می باشد.

 

نقشه راه برای شروع یک توسعه وب در 2017

 

و برای توسعه back-end:

 

نقشه راه برای شروع یک توسعه وب در 2017

 

و برای DevOps، که آن به عنوان یک گسترش توسعه back-end به نمایش گذاشته می شود:

 

نقشه راه برای شروع یک توسعه وب در 2017

 

این دوره فقط یک ابزار است.

این متن ترجمه ای از https://medium.freecodecamp.com/a-roadmap-to-becoming-a-web-developer-in-2017-b6ac3dddd0cf سایت می باشد که در آن مطالب مهم دیگری نیز وجود دارد.
مطالب مرتبط با این دسته بندی