طراحی وب سایت با وردپرس قسمت پانزدهم


طراحی سایت با وردپرسوردپرس 

در طراحی وب سایت با وردپرس قسمت پانزدهم به تگ های شرطی (Conditional Tags) می پردازیم:

تگ های شرطی می توانند در فایل های قالب برای تغییر نمایش مبتنی بر محتوا تحت شرایط که بر روی صفحه جاری حاکم است، استفاده شوند.

آنها به وردپرس می گویند کدام کد تحت شرایط خاص نمایش داده شود. تگ های شرطی معمولا با بیانیه های مشروط (Conditional Statements) if / else در  php کار می کنند.

کد توسط بررسی برای مشاهده این که if یک بیانیه true یا false می باشد، شروع می شود. اگر بیانیه یافت شده true باشد، اولین مجموعه کد اجرا می شود. اگر آن بیانیه false باشد، از مجموعه کد اول صرف نظر شده و دومین مجموعه کد ( بعد از else ) به جای مجموعه کد اول اجرا می شود.

برای مثال، شما می توانید بخواهید اگر کاربری وارد حساب کاربری شد، و سپس با توجه به نتیجه if , else یک تبریک متفاوت ارایه کنید.

به رابطه نزدیک این تگ ها در الگوی سلسله مراتب قالب وردپرس توجه داشته باشید. ( برای افزودن یا حذف )

#تگ های شرطی را در کجا استفاده کنیم؟

برای یک تگ مشروط به منظور ساختار دیتای شما، اطلاعات در حال حاضر باید از پایگاه داده شما فراخوانی شوند، برای مثال : کویری باید در حال اجرا باشد. اگر شما از تگ مشروط قبل از داده ها استفاده می کنید، چیزی برای درخواست if/else وجود نخواهد داشت.

توجه به این امر مهم است که وردپرس functions.php را قبل از اجرای کویری بارگزاری می کند، بنابراین اگر شما در این فایل تگ مشروط ساده ای را الحاق کرده باشید، آن کار نخواهد کرد.

دو روش برای پیاده سازی تگ های شرطی:

  • آن را داخل فایل قالب قرار دهید.
  • یک تابع خارج از آن در functions.php ایجاد کنید که باعث اتصال به یک اکشن/فیلتر در نقطه بعدی می شود.

#شرایط

لیست زیر شرایطی را تحت عنوان حقیقت اظهارات شرطی آمده را اثبات می کند. تگ هایی که پارامترها را پذیرا هستند مورد توجه اند.

#صفحه اصلی The Main Page

()is_home

این شرط زمانی که صفحه اصلی بلاگ نمایش داده شود true را برمی گرداند، معمولا به ترتیب استاندارد معکوس زمانی. اگر صفحه اصلی شما با یک صفحه ثابت جایگزین تنظیم شده است، این فقط در صفحه ای که شما به عنوان صفحه “پست ها” در تنظیمات -> خوانایی تنظیم کرده اید، صدق می کند.

#صفحه فرانت The Front Page

این شرط زمانی که صفحه فرانت سایت شما نمایش داده می شود true را برمی گرداند، صرف نظر از اینکه آن برای نمایش پست ها یا یک صفحه ایستا تنظیم شده باشد.

true را برمی گرداند هنگامی که:

  1. صفحه اصلی بلاگ در حال نمایش باشد و
  2. برای نمایش آخرین پست های شما در قسمت تنظیمات ->خوانایی->صفحه فرانت تنظیم شده باشد.

یا

  1. هنگامی که قسمت تنظیمات -> خوانایی -> صفحه فرانت برای نمایش یک صفحه ایستا تنظیم شده باشد و
  2. مقدار صفحه فرانت صفحه فعلی را نمایش می دهد.

#پنل های مدیریت The Administration Panels

()is_admin

این شرط زمانی که پیشخوان یا پنل های مدیریت در حال نمایش است، true را برمی گرداند.

#یک برگه پست یکتا A Single Post Page

()is_single

زمانی که هر پست ( یا پیوست، یا نوع پست سفارشی ) در حال نمایش باشد، صدق می کند. اگر شما در برگه باشید این شرط false را برمی گرداند.

(’17’)is_single

()is_single همچنین می تواند پست های شما را توسط ID و دیگر پارامترها بررسی کند. مثال بالا زمانی که پستی با شناسه 17 در حال نمایش در یک برگه پست یکتا باشد صدق می کند.

(‘is_single( ‘Irish Stew

پارامترها شامل عناوین پست نیز می شوند. در این مورد، زمانی که عنوان پست “Irish Stew” در حال نمایش در صفحه پست یکتا باشد true برمی گرداند.

(‘is_single( ‘beef-stew

زمانی که پست با slug پست “beef-stew” در حال نمایش در صفحه پست یکتا باشد، صادق است.

((‘is_single( array( 17, ‘beef-stew’, ‘Irish Stew

هنگامی که شناسه ID برابر 17 باشد، یا post_name برابر “beef-stew” باشد یا post_title برابر “Irish Stew” باشد صدق می کند.

(( is_single( array( 17, 19, 1, 11

هنگامی که شناسه پست post ID =17,post ID = 19,post ID = 1,post ID = 11 در صفحه پست یکتا در حال نمایش است صدق می کند.

(( ‘is_single( array( ‘beef-stew’, ‘pea-soup’, ‘chilli

زمانی که صفحه پست یکتا با “post_name “beef-stew”,post_name “pea-soup یا “post_name “chilli در حال نمایش باشد true را برمی گرداند.

(( ‘is_single( array( ‘Beef Stew’, ‘Pea Soup’, ‘Chilli

هنگامی که صفحه پست یکتا با “post_title “Beef Stew”,post_title “Pea Soup یا “post_title “Chilli در حال نمایش باشد true را برمی گرداند.

توجه: این تابع نمی تواند بین شناسه پست، عنوان پست و نام پست را تشخیص دهد. پست با نام “17” نمایش داده خواهد شد اگر پست با شناسه “17” درخواست شده باشد. احتمالاً همین کار را برای پست با “slug “17 نیز صادق است.

#پست یکتا، برگه، یا پیوست A Single Post, Page, or Attachment

()is_singular

برای هر کدام از is_single,is_page و is_attachment صدق می کند. آن اجازه می دهد تا بر روی انواع post type آزمایش شود.

#پست چسبنده A Sticky Post

()is_sticky

true را برمی گرداند اگر “این پست به صفحه فرانت اضافه شده باشد” چک باکس برای پست فعلی بررسی می شود. در این مثال، هیچ آرگومانی به post id داده نمی شود، بنابراین post id برای حلقه پست (loop post) استفاده می شود.

#( ‘is_sticky( ’17

زمانی که پست 17 به عنوان یک پست چسبنده در نظر گرفته شده باشد true را برمی گرداند.

#نوع پست A Post Type

()get_post_type

شما می توانید تست کنید تا ببیند که آیا پست فعلی از نوع خاصی ()get_post_type است که شامل شرط بندی می شود. این واقعا یک تگ شرطی نیست، اما آن نوع پست ثبت شده از پست فعلی را برمی گرداند.

…( () if(‘book’ == get_post_type

()post_type_exists

اگر ورودی نوع پست از نوع پست ثبت شده باشد true را برمی گرداند اگر post_type یک پست مشخص نباشد، این آن را تست نمی کند. توجه: این تابع یک تابع به نام is_post_type را جایگزین می کند که به طور خلاصه در نسخه 3.0 جایگزین شده است.

#یک نوع پست سلسله مراتبی A Post Type is Hierarchical

(is_post_type_hierarchical( $post_type 

اگر این post_type$ با پشتیبانی سلسه مراتبی هنگام ثبت تنظیم شود، true را برمی گرداند.

( ‘is_post_type_hierarchical( ‘book

اگر نوع پست کتاب به عنوان پشتیبانی از سلسله مراتب ثبت شده باشد، صدق می کند.

#نوع پست آرشیو A Post Type Archive

()is_post_type_archive

روی هر نوع پست آرشیو true برمی گرداند.

( is_post_type_archive( $post_type 

اگر نوع پست برگه آرشیو برابر post_type$ باشد، true برمی گرداند (می تواند از نوع پست یکتا یا آرایه ای از پست ها باشد).

برای فعال سازی نوع پست آرشیوها از has_archive’ => true’ هنگامی که نوع پست ثبت شده باشد، استفاده کنید.

#پاپ آپ دیدگاه ها A Comments Popup

()is_comments_popup

هنگامی که در پنجره پاپ آپ دیدگاه ها باشد.

#هر پست حاوی برگه Any Page Containing Posts

()comments_open

هنگامی که دیدگاه ها برای پست فعلی در حلقه وردپرس پردازش می شود، مجاز است.

()pings_open

هنگامی که ping ها برای پست فعلی در حلقه وردپرس پردازش می شوند، مجاز است.

#صفحه برگه A “PAGE” Page

این بخش به برگه های وردپرس اشاره دارد، هیچ صفحه عمومی از وبلاگ شما نبوده، یا به عبارت دیگر در ‘post_type ‘page ساخته می شود.

()is_page

هنگامی که هر برگه ای در حال نمایش باشد.

( ‘is_page( ’42

هنگامی که برگه با شناسه 42 در حال نمایش باشد.

( ‘is_page( ‘About Me And Joe

هنگامی که برگه ای با عنوان پست About Me And Joe در حال نمایش باشد.

( ‘is_page( ‘about-me

هنگامی که برگه با نام پست “about-me” در حال نمایش باشد.

(( ‘is_page( array( 42, ‘about-me’, ‘About Me And Joe

زمانی که برگه ها در حال نمایش شناسه ۴۲ یا نام “about-me” یا عنوان “About Me And Joe” باشد، true را برمی گرداند.

is_page( array( 42, 54, 6 ) )

هنگامی که برگه ها در حال نمایش شناسه های ۴۲ یا ۵۴ یا ۶ باشد، true را برمی گرداند.

#تست برای برگه های صفحه بندی شده Testing for Paginated Pages

شما می توانید از این کد برای بررسی n امین برگه یا پست استفاده کنید که با استفاده از تگ <--nextpage--!> تقسیم شده است. این می تواند مورد استفاده واقع شود، برای مثال، اگر شما مایل به نمایش متادیتا فقط در صفحه اول پست که به چند صفحه تقسیم شده است، باشید.

مثال ۱:

مثال ۲:

#تست برای زیر برگه ها

هیچ تابع ()is_subpage وجود ندارد، اما شما می توانید با یک کد کوچک آن را تست کنید:

بخش ۱

شما می توانید تابع شخصی ()is_subpage با استفاده از قطعه ۲ استفاده کنید. آن را به فایل functions.php استفاده کنید. آن صفحه اصلی را همانند قطعه ۱ بررسی می کند، اما اگر یک شناسه صفحه اصلی وجود داشته باشد برمی گرداند یا اگر وجود نداشته باشد false را برمی گرداند.

بخش ۲

بهتر است از یک تابع مانند آن در بخش ۲ استفاده کنید، به جای استفاده از تست ساده مانند بخش ۱، اگر قصد دارید قالبا زیر صفحات را تست کنید.

برای بررسی اینکه آیا برگه والد یک برگه خاص است، برای مثال “About” (به طور پیش فرض برگه با شناسه ۲)، ما می توانیم از تست های بخش ۳ استفاده کنیم. این تست ها را بررسی کنید تا ببینید آیا ما به صفحه ای که مورد سوال است نگاه می کنیم، همچنین ما به هر برگه فرزند نگاه می کنیم. این برای تنظیم متغیرهای خاص برای بخش های مختلف وب سایت مفید است، برای یک بنر تصویر یا سربرگ متفاوت.

بخش ۳

بخش ۴ یک تابع است که اجازه می دهد تا تست های بالا را راحت تر انجام دهید.

اگر به صفحه مورد نظر نگاه کنیم (“About”) یا یکی از صفحات جانبی آن (برگه والد با شناسه ۲)، این تابع درست خواهد شد.

بخش ۴

بخش ۴ را به فایل functions.php بیافزایید، و ( ‘is_tree( ‘id برای مشاهده فراخوانی کنید اگر صفحه فعلی این صفحه باشد، یا یک زیر صفحه از آن باشد. در بخش 3، باید ( ‘is_tree( ‘2 با

“is_page( ‘about’ ) || ‘2’ == $post->post_parent” اگر تگ باشد باید در ابتدا قرار گیرد.

توجه داشته باشید که اگر شما بیش از یک سطح از برگه ها داشته باشید، برگه اصلی یکی است که به طور مستقیم بالای آن قرار دارد و نه یکی در بالای سلسله مراتب.

#یک قالب برگه است Is a Page Template

به شما اجازه می دهد تا تعیین کنید که آیا شما در یک قالب برگه هستید یا اگر از یک صفحه خاص استفاده می کنید.

()is_page_template

آیا این قالب برگه استفاده می شود؟

#( ‘is_page_template( ‘about.php

آیا قالب برگه ‘about’ استفاده می شود؟ توجه داشته باشید که بر خلاف شرایط دیگر، اگر می خواهید یک برگه خاص را مشخص کنید، نیاز به استفاده از نام فایل همانند about.php یا my_page_template دارید.

توجه: اگر فایل در زیر پوشه باشد این را نیز باید بیافزایید. بدین معنی که مسیر فایل باید در ارتباط با قالب و همچنین نام فایل باشد، برای مثال ‘page-templates/about.php’.

#یک برگه دسته بندی A Category Page

()is_category

زمانی که برگه آرشیو دسته بندی در حال نمایش باشد.

( ‘is_category( ‘9

هنگامی که برگه آرشیو برای دسته بندی 9 نمایش داده می شود.

( ‘is_category( ‘Stinky Cheeses

هنگامی که برگه آرشیو برای دسته بندی با نام ‘Stinky Cheseses’ در حال نمایش است.

( ‘is_category( ‘blue-cheese

هنگامی که برگه آرشیو برای دسته بندی با عنوان ‘blue-cheese’ در حال نمایش است.

(( ‘is_category( array( 9, ‘blue-cheese’, ‘Stinky Cheeses

هنگامی که دسته بندی پست ها با term_id 9 یا “slug “blue-cheese یا نام “Stinky Cheese” باشد، true برمی گرداند.

( ‘in_category( ‘5

اگر شناسه دسته بندی پست فعلی شناسه مشخص شده باشد، true برمی گرداند.

(( in_category( array( 1, 2, 3 

اگر پست فعلی در هر رده 1،2 یا 3 باشد صدق می کند.

 ( in_category( array( 4, 5, 6 !

اگر پست فعلی در هر رده 4،5 یا 6 نباشد صدق می کند. ! علامت نفی در ابتدا آمده است.

توجه: حتما املای خود را در هنگام تست چک کنید. بین “in” و “is” تفاوت بزرگی وجود دارد.

همچنین  ()is_archive و Category Templates مشاهده کنید.

#یک برگه برچسب A Tag Page

()is_tag

وقتی هر برگه آرشیو برچسب در حال نمایش باشد.

( ‘is_tag( ‘mild

هنگامی که برگه آرشیو برای برچسب با ‘slug ‘mild در حال نمایش باشد.

( ‘is_tag( array( ‘sharp’, ‘mild’, ‘extreme

هنگامی که آرشیو برچسب با slug هایی از “sharp”، “mild” یا “exterme” در حال نمایش باشد.

()has_tag

هنگامی که پست فعلی دارای برچسب باشد. باید داخل حلقه استفاده شود.

( ‘has_tag( ‘mild

هنگامی که پست فعلی دارای برچسب ‘mild’ باشد.

( ‘has_tag( array( ‘sharp’, ‘mild’, ‘extreme

هنگامی که پست فعلی حاوی هر یک از برچسب های داخل آرایه باشد.

همچنین ()is_archive و Tag Templates را مشاهده کنید.

#برگه طبقه بندی A Taxonomy Page

()is_tax

هنگامی که برگه آرشیو Taxonomy در حال نمایش باشد.

( ‘is_tax( ‘flavor

هنگامی که یک برگه آرشیو Taxonomy برای طبقه بندی ‘flavor’ در حال نمایش می باشد.

( ‘is_tax( ‘flavor’, ‘mild

هنگامی که برگه آرشیو برای طبقه بندی ‘flavor’ و با ‘slug ‘mild در حال نمایش است.

( ‘is_tax( ‘flavor’, array( ‘sharp’, ‘mild’, ‘extreme

هنگامی که آرشیو طبقه بندی ‘flavor’ نمایش داده شده دارای slug از ‘sharp’ ، ‘mild’ یا ‘exterme’ باشد، true برمی گرداند.

()has_term

بررسی می کند که آیا پست فعلی دارای شرایط خاصی می باشد یا خیر. اولین پارامتر باید رشته ای خالی باشد. انتظار می رود طبقه بندی slug/name به عنوان پارامتر دوم باشد.

( ‘has_term( ‘green’, ‘color

زمانی که پست فعلی دارای اصطلاح ‘green’ از طبقه بندی ‘color’ باشد.

( ‘has_term( array( ‘green’, ‘orange’, ‘blue’ ), ‘color

هنگامی که پست فعلی دارای هر یک اصطلاحات داخل آرایه باشد.

همچنین ()is_archive را ببینید.

#یک طبقه بندی ثبت شده A Registered Taxonomy

()taxonomy_exists

هنگامی که یک طبقه بندی خاص از طریق ()register_taxonomy ثبت شده باشد. قبلاً ()is_taxonomy که در ورژن 3.0 متوقف شد.

#برگه نویسنده An Author Page

()is_author

هنگامی که هر برگه نویسنده ای نمایش داده می شود.

( ‘is_author( ‘4

هنگامی که برگه آرشیو برای نویسنده با شماره شناسه 4 نمایش داده می شود.

( ‘is_author( ‘Vivian

هنگامی که نویسنده با نام مستعار ‘Vivian’ در حال نمایش است.

( ‘is_author( ‘john-jones

هنگامی که برگه آرشیو برای نویسنده با نام مستعار ‘john-jones’ نمایش داده می شود.

(( ‘is_author( array( 4, ‘john-jones’, ‘Vivian

هنگامی که برگه آرشیو برای نویسنده با شناسه 4 یا نام مستعار کاربری ‘john-jones’ یا نام مستعار ‘Vivian’ نمایش داده می شود.

همچنین ()is_archive و Author Templates را ببینید.

#یک سایت با چند نویسنده A Multi-author Site

()is_multi_author

هنگامی که بیشتر از یک نویسنده پست های سایت را انتشار می دهد. با نسخه 3.2 در دسترس است.

#برگه تاریخ A Date Page

()is_date

هنگامی که هر برگه آرشیوی بر مبنای تاریخ نمایش داده شود. ( مثال: ماهانه، سالانه، روزانه یا بر مبنای آرشیو زمانی )

()is_year

هنگامی که آرشیو سالانه نمایش داده شود.

()is_month

زمانی که آرشیو ماهانه نمایش داده شود.

()is_day

زمانی که آرشیو روزانه نمایش داده شود.

()is_time

هنگامی که آرشیو بر حسب یک ساعت، دقیقه یا ثانیه نمایش داده شود.

()is_new_day

اگر امروز یک روز جدید مطابق با تاریخ پست باشد. باید داخل حلقه استفاده شود.

#هر برگه آرشیو Any Archive Page

()is_archive

هنگامی که هر برگه از نوع آرشیو نمایش داده شود. برگه های بر پایه دسته بندی، برچسب، نویسنده و تاریخ از نوع آرشیو می باشند.

#برگه نتایج جستجو A Search Result Page

()is_search

هنگامی که برگه آرشیو نتایج جستجو نمایش داده شود.

# 404 برگه پیدا نشد A 404 Not Found Page

()is_404

هنگامی که یک برگه پس از رخداد خطای “HTTP 404: Not Found” نمایش داده می شود.

#یک پیوست An Attachment

()is_attachment

هنگامی که یک سند پیوست به یک پست یا برگه نمایش داده می شود. یک پیوست یک تصویر یا فایل دیگری است که از طریق ابزار بارگزاری ویرایش پست آپلود می شود.

#یک تک نوشته، تک نوشته یا پیوست A Single Page, Single Post or Attachment

()is_singular

هنگامی که هر یک از موارد زیر صدق می کند: ()is_single() ، is_page یا ()is_attachment .

( ‘is_singular( ‘book

هنگام مشاهده یک پست سفارشی از نوع ‘book’ صدق می کند.

(( ‘is_singular( array( ‘newspaper’, ‘book

هنگام مشاهده پست سفارشی از نوع ‘book’ یا ‘newspaper’ صدق می کند.

#A Syndication

()is_feed

هنگامی که سایت یک Syndication درخواست می کند. این تگ معمولاً توسط کاربران استفاده نمی شود؛ آن توسط وردپرس در داخل استفاده شده و در دسترس توسعه دهندگان افزونه می باشد.

#A Trackback

()is_trackback

هنگامی که سایت درخواست کند تا وردپرس را به موتور Trackback خود متصل کنید. این تگ معمولاً توسط کاربران استفاده نمی شود؛ آن توسط وردپرس در داخل استفاده شده و در دسترس توسعه دهندگان افزونه می باشد.

#پیش نمایش A Preview

()is_preview

هنگامی که یک نوشته در حالت پیش نویس مشاهده می گردد.

#خلاصه ای دارد Has An Excerpt

هنگامی که نوشته فعلی دارای خلاصه باشد.

( has_excerpt( 42

هنگامی که پست با شناسه 42 دارای خلاصه باشد.

استفاده دیگر

هنگامی که شما نیاز به مخفی نمودن نمایش خودکار خلاصه دارید و می خواهید و فقط خلاصه پست های خود را نشان می دهید.

خلاصه خودکار را برای متن یا کد خود جایگزین کنید.

#منوی ناوبری مناسبی دارد Has A Nav Menu Assigned

()has_nav_menu

این که آیا محلی برای منوی ناوبری ثبت شده اختصاص یافته است یا نه.

برمی گرداند: اختصاص داده شده (true) یا نه (false).

#داخل حلقه Inside The Loop

بررسی می کند تا ببیند آیا شما داخل یک حلقه هستید یا نه. برای نویسندگان افزونه مفید است، این شرط هنگامی که شما داخل یک حلقه باشید true را برمی گرداند.

#ستون کناری فعال است Is Sidebar Active

()is_active_sidebar

بررسی می کند تا ببیند یک ستون کناری داده شده فعال است (در حال استفاده). اگر ستون کناری در حال استفاده باشد true برمی گرداند(توسط name, id یا number شناخته می شود)، در غیر این صورت این تابع false برمی گرداند.

#بخشی از شبکه ( چند سایته ) (Part of a Network (Multisite

()is_multisite

بررسی می کند تا ببیند در سایت فعلی وردپرس شبکه نصب شده است یا خیر.

#سایت اصلی (چند سایته) (Main Site (Multisite

()is_main_site

تعیین اینکه سایت یک سایت اصلی در یک شبکه است.

#مدیر یک شبکه (چند سایته) (Admin of a Network (Multisite

()is_super_admin

تعیین می کند که آیا کاربر در شبکه مدیر اصلی است.

#یک افزونه فعال An Active Plugin

()is_plugin_active

بررسی می کند که آیا یک افزونه فعال است.

#یک پوسته فرزند A Child Theme

()is_child_theme

بررسی می کند که کدام پوسته فرزند در حال استفاده است.

#پوسته از یک ویژگی پشتیبانی می کند Theme supports a feature

()current_theme_supports

بررسی می کند که آیا ویژگی های مختلف یک پوسته وجود دارد.

#مثال های کارآ

در اینجا نمونه های کارا برای نمایش چگونگی استفاده از تگ های شرطی وجود دارد.

#تک نوشته Single Post

این مثال چگونگی استفاده از ()is_single برای نمایش هر چیز خاص تنها هنگامی که در حال مشاهده یک برگه نوشته می باشید را نمایش می دهد:

مثال دیگر چگونگی استفاده از تگ های شرطی داخل حلقه می باشد. نمایش محتوا یا خلاصه ای از آن را در index.php برگزینید هنگامی که یک تک نوشته یا برگه خانه در حال نمایش است.

هنگامی که شما نیاز به نمایش یک کد یا عنصر دارید، در جایی که صفحه اصلی/خانه نمی باشد.

#تگ های چندگانه را بررسی کنید Check for Multiple Conditionals

شما می توانید از عملگرهای php برای ارزیابی تگ های چندگانه داخل یک if استفاده کنید.

اگر شما نیاز به بررسی این که آیا ترکیبی از شرط ها درست یا غلط هستند، مفید می باشد.

 

 

#Variable Sidebar Content

این مثال محتوای متفاوتی را در ستون کناری خود نشان می دهد که بر اساس کدام صفحه در حال مشاهده است.

#برگه مفید 404 Helpful 404 Page

ایجاد برگه خطای 404 یک مثال از استفاده تابع شرطی ()isset پی اچ پی در نوشتن دوستانه پیام می باشد.

#فایل footer.php در داخل پوسته In the theme’s footer.php file

در مواردی که پرس و جوهای انجام شده در قالبهای دیگر مانند sidebar.php ممکن است تگ های شرطی خاصی را بهم بریزند. برای نمونه، در header.php یک تگ شرطی کار می کند اما در footer.php کار نمی کند. ترفند قرار دادن wp_reset_query قبل از آزمون شرطی در پایین صفحه است. برای مثال:

#Conditional Tags Index

#مرجع توابع Function Reference

در ادامه دسته بندی ها، برچسب ها و طبقه بندی های خاص را می خوانید همچنین می توانید در مطلب قبلی الحاق فایل های css و javascript را بخوانید.
مطالب مرتبط با این دسته بندی