افزونه yoast seo قسمت خوانایی بخش سرفصل ها


مطالب تخصصیوردپرس 

افزونه yoast seo قسمت خوانایی بخش سرفصل ها

افزونه yoast seo قسمت خوانایی بخش سرفصل ها – یکی از سر فصل ها دنبال شده بیش از حداکثر توصیه شده از 300 کلمات.سعی کنید سرفصلهای اضافی را وارد نمایید .

در بعضی نوشته های شما پاراگراف های شما زیاد است و شما یک سرفصل وارد کرده اید

در این  شکستن پاراگراف ها نیز به شما کمک نمی کند چون بعضی اوقات شما مجبور هستید برای حفظ جمله پارگراف خود را حفظ نمایید

در این صورت در هر پارگراف 300 کلمه ای می بایست

یکی از سرتیترهای 1 تا 6 را وارد نمایید تا این مشکل شما نیز حل شود .

آخرین مطلب قسمت خوانایی در این قسمت تمام می شود

در ادامه مباحث به قسمت سئو مطالب و سبز کردن آن قسمت خواهیم پرداخت .




مطالب مرتبط با این دسته بندی